PUMA Fitness Queen Fernanda Brandao Fitness

PUMA Fitness Queen Fernanda Brandao

Es liegt in der Natur der Fitness Queen auch ausgepowert gut auszusehen.

Das beweist uns TV-Moderatorin und Workout Queen Fernanda Brandao u.a. bei den PUMA Fitness Lounge Events.